Språkutvecklande arbetssätt

Beprövad erfarenhet

Något som genomsyrar ett språkutvecklande arbetssätt är tydlighet, tydliga strukturer. Det är viktigt att eleverna förstår vad de ska göra och varför. Vi har under förmiddagen pratat om vikten av att kunna nyttja modersmålslärare för att förstärka språkinlärningen. Det är viktigt att utgå från elevernas förförståelse, att eleverna lär sig i ett sammanhang. Vidare är det viktigt att utgå från elevernas språkliga nivå. 

Något som också genomsyrar ett språkutvecklande arbetssätt är stöttning på olika sätt. Språket är något som alla lärare behöver jobba med, i alla ämnen, och även med elever med svenska som modersmål. Det är av stor vikt att alla lärare funderar på vilka begrepp som är ämnesspecifika och sedan jobbar aktivt med att förklara dessa.

Språkutvecklande arbetssätt


Comments