Nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper inom yrkesprogrammen

skickad 17 mars 2014 08:03 av linda.myrinder@ksgyf.se   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:43 av Dominika Svensson ]
Nyckelkvalifikationer är generella kunskaper som vi alla behöver oavsett yrke, de är nycklar till arbetslivet. Jag tycker att dessa är viktiga att förmedla till våra elever därför brukar jag inför varje nystartat kurs gå igenom dessa med eleverna så de förstår betydelsen och innebörden av dem.

Många av dessa nyckelkvalifikationer förekommer bland annat i kursen servering 2 (servserv2) kunskapsmål samt i kunskapskraven. Dessa går som en röd tråd genom servicebranschen och är en merit att ha med sig in i sin kommande yrkeskarriär anser jag.

Vad är syftet och målet med detta?

Man brukar prata om nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper inom yrkesprogrammen. Specifika yrkeskunskaper är de kunskaper som ger var och en möjlighet att utvecklas och bli skicklig inom ditt egna yrkesområdet, tex att servera vin, kunna laga en majonnäs etc. Nyckelkvalifikationerna innebär överförbara kvalifikationer som inte är specifika för något yrke utan som alla behöver oavsett yrke. Både nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper ligger till grund för ett bra yrkeskunnande, dvs de hör ihop.


// Linda Myrinder


Nyckelkvalifikationer

Förklaring

Kommunikation

 • Kommunikation är A och O inom servicebranschen och ses som en grundläggande förmåga hos alla.

 • Du måste kunna förstå innebörden av vad som sägs och visa det i gästmatsalen eller under lektionstid.

 • Genom kommunikation kan du ta instruktioner och planera ditt arbete.

 • Prata med varandra i klassen/arbetslaget, ta hjälp av varandra, diskutera lösningar, metoder mm.

 • Visa intresse för det du gör!

Självständighet / Initiativförmåga

 • För det högre kunskapskraven krävs självständighet och kunna ta egna initiativ.

 • Du ska kunna se vad som ska göras och sysselsätta dig, du tar tag i saker och ting och lär dig vad som behövs göras. Det finns alltid saker att göra!

 • Du ser längre i tidsperspektivet, dvs ligga steget förre och gör nästa steg utan att fråga för mycket.

 • Du kan ta emot en instruktion och utföra uppgiften och visa ett gott resultat utan en massa frågor, de frågor du ställer visar att du först redan tänkt. Du kan naturligtvis fråga någon gång men du klarar uppgiften och tar ansvar för din uppgift.

 • Du som har självständighet har ett ansvarstagande, du hjälper även dina kamrater, du har en blick som kan se vart det behövs hjälp.

 • Du har en framförhållning för att kunna agera att det inte ska hända några missöden. Du har förmågan att kunna se bredare och längre än för tillfället


Gästbemötande / Gästkontakt


 • Är en förmåga som behövs inom restaurangbranschen. Här ingår ett gott yrkesmässigt beteende, serviceinriktat förhållningssätt och försäljningsförmåga.

 • Det handlar framför allt om din kontakt med gästen och den goda servicen.

 • Du kan arbeta utan att tänka på processen på ett naturligt sätt

 • Du kan diskutera med gästen samtidigt som du arbetar

 • Du är under produktion i gästmatsalen helt förknippad med gästen, du vill skapa en helhetsupplevelse

Samarbetsförmåga/ Samverkan

 • Du ska kunna samarbeta med alla, du behöver inte älska alla men ska kunna samarbeta med alla. Du ska kunna skilja på den privata rollen och arbetsrollen

 • Här ingår den sociala kompetensen. I de högre betygen bör du ha ett gott samarbete, umgänge, kommunikation och gruppdynamik. Du bör ha ansvarstagande för gruppen samt ett hänsynstagande.

 • Du bör inte ha negativa attityder om andra och du ska respektera dina klasskamrater/arbetskollegor.

 • Det är viktigt att gruppen fungerar

Planering och organisationsförmåga

 • Planering och organisationsförmåga hör ihop med tidsuppfattningen, vilket betyder att man kan planera, organisera och genomföra arbetsuppgiften under en viss tid, tex en lunchservering.

 • Planeringsförmågan förutsätter också ett ekonomiskt tänkandet måste tänka på vad saker och ting kostar, ekonomi är viktigt. Du slänger inget utan att tänka till först innan de hamnar i sopsäcken

 • Handlingsberedskap är en annan förmåga och den är förknippad med att tex maträtterna ska bli klar i tid eller att drycken ska komma ut till gästerna innan maten osv.

 • Att ha handlingsberedskap förutsätter att du har en självsäkerhet, att du kan det du gör och har ett gott omdöme.

 • Du ser helheten i arbetsprocessen,där just erfarenhet och övning är en viktig faktor. Planering handlar om att se helheten, dvs du ser totalbilden av gästen från till de kommer till de går hem från restaurangen.

 • När helheten sitter i arbetsprocessen får du flyt i det du gör. När flyt saknas i arbetsprocessen brister det oftast i planeringen.

 • Planering handlar om att du ser i ett större perspektiv och tänker på vad som komma skall, vara förberedd på att det kan hända något oväntat och ha koll på läget

Analysförmåga


 • Denna förmåga hittar vi i de högre kunskapskraven

 • Här ingår förmågan att se ett samband, hur löser du arbetsuppgifterna, kan du själv eller måste du fråga, hur går du till väga

 • Analysförmågan handlar om att kunna bryta ner exempelvis ett problem i mindre delar och analysera var det troligtvis blev fel, du undersöker varje del för sig.

 • Analysförmåga beskriver också om du kan göra rimliga bedömningar, du måste ha förståelse på vad som är rimligt i just den bestämda situationen som uppstått.

Problemlösningsförmågan

 • Denna förmåga hittar vi i de högre kunskapskraven

 • Problemlösningsförmågan är tydligt uppgiftsrelaterad, dvs det har uppstått ett problem eller något har exempelvis gått fel när du serverade, vad gick fel?

 • Här räcker det inte bara att analysera problemet, här måste du identifiera problemet och därefter hitta en lösning, hur går du till väga för att lösa problemet, dvs hur sker själva handlingen, vad har du för förklaring?

 • Problemlösning kräver en tankeplan i den praktiska situationen och är kopplad till planeringsförmåga och självständighet

 • För att kunna uppnå den högsta betygsnivån kan det möjligen vara värdefullt att identifiera HUR problemlösningen utförs, exempelvis genom en självvärdering, hur gick du till väga, vad ska du tänka på till nästa gång.

Utveckling / Kunskap

 • Förmågan att lära sig att lära är viktigast i lärandet i skolan och på arbetsplatsen.

 • Utveckling handlar bland annat om att vara intresserad av det man gör, att vilja lära sig, vara nyfiken, du tar till dig ny kunskap och vill följa med i branschens utveckling.

 • Du behöver våga göra modiga val när det behövs, ta initiativ, förstå ditt eget lärande, varför du gör detta och att du förstår behovet av din egna utveckling, det är viktigt att du själv vet vad du vill.
Comments