Handel

Uppgift APL-besök(Näthandel 1, Personlig försäljning 1, Praktisk marknadsföring 1, Information och kommunikation 2)

skickad 7 jan. 2014 01:54 av Börje Åsenius   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:39 av Dominika Svensson ]


Uppgift för årskurs 2 inför deras APL-period där de ska besöka årskurs 3-elever. Den här arbetsuppgiften har vi gjort för att eleverna ska få en inblick i hur det är på deras blivande praktikplatser och samtidigt få en verklighetsanknytning inom kurserna. Vi har genomfört uppgiften vid ett tillfälle med lyckat resultat och bra redovisningar. Vi tänker använda uppgiften igen till nästa årskull. Eventuellt kommer vi förändra och utveckla uppgiften så att eleverna kommer "söka" sin praktikplats på samma sätt som man söker ett vanligt arbete och att fler kurser ingår t ex svenska.

Näthandel 1 NÄTNÄT01
Ta reda på företagets affärsidé! Beskriv hur väl den ger svar på frågorna:

- Vilka produkter erbjuder företaget?

- Vilken målgrupp vänder sig företaget till?

- Vad gör företaget unikt?

Hur väl tycker du att företagets affärsidé stämmer överens med din uppfattning? Motivera ditt svar!

Tycker du att företagets sortiment och affärsidé skulle passa för näthandel? Motivera ditt svar!

(Om företaget skulle sakna affärsidé så är din uppgift att skriva en väl fungerande affärsidé som stämmer överens med verkligheten.)

Personlig försäljning 1 FÖSPER01

Maslows behovstrappa:
Fysiska behov Mat, vatten, luft, värme, sömn
Behov av trygghet Säkerhet, stabilitet, skydd
Behov av gemenskap Kärlek, vänskap, gemenskap, sociala kontakter, tillhörighet
Behov av självkänsla Makt, uppskattning, status, erkännande, socialt accepterande
Behov av självförverkligande ”Bli allt du kan vara”, skapa, utveckla sig, kreativt, sätta upp mål

Utgå från behovstrappan och beskriv vilka behov hos kunden man vänder sig till med sina produkter.

Beskriv för varje ”trappsteg” och ge exempel på produkter som motsvarar behoven.


2014-01-07
Kontaktpersoner: Börje Åsenius, Agneta Peterson, Ros-Marie Lundbäck, Kåre Wallenström

Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01

Exponeringar ska fånga kundens uppmärksamhet och skapa intresse. Exponeringar är de åtgärder butiken gör för att visa upp sina varor och tjänster. Du ska studera hur olika exponeringar har arrangerats i butiken.

* På vilket sätt är de olika exponeringarna uppbyggda? Vilka produkter? Fångar dessa kundens uppmärksamhet?

* Hur säljande tycker du exponeringarna är? Motivera varför.

* Förekommer sambandsförsäljning? ( alltså tillhörigheter mellan de olika produkterna? )

* Finns det tydlig prisinformation på produkterna?

* Stämmer exponeringarna överens med butikens/företagets profil? Motivera varför/varför inte?

Övriga synpunkter

Information och kommunikation 2 INFINF02

Gör en skriftlig presentation där du redovisar dina svar.

Muntlig redovisning, där den skriftliga presentationen ingår, onsdagen den 18 december kl 09.30 - 12.00


Betygskriterier

E Du redogör med viss säkerhet och med hjälp av en skriftlig presentation på ett enkelt sätt för affärsidé, sortiment och exponering av varor utifrån uppgiften du fått. Du gör detta i samråd med handledare. Du deltar med tillfredsställande resultat i den muntliga redovisningen av uppgiften.

C Du redogör med viss säkerhet och med hjälp av en skriftlig presentation för affärsidé, sortiment och exponering av varor utifrån uppgiften du fått. Du gör detta efter samråd med handledare. Du deltar med tillfredsställande resultat i den muntliga redovisningen av uppgiften.

A Du redogör med säkerhet och med hjälp av en skriftlig presentation på ett utvecklat sätt för affärsidé, sortiment och exponering av varor utifrån uppgiften du fått. Du gör detta efter samråd med handledare. Du deltar med gott resultat i den muntliga redovisningen av uppgiften.

1-1 of 1