Engelska‎ > ‎

Engelska 6: Referat med kommentar

skickad 17 mars 2014 08:03 av Patrik Nilsson   [ uppdaterad 24 apr. 2014 01:46 av Jörgen Florheden ]
ENGENG06: Stand Alone Summary (with student comments)

Materialet består av en populärvetenskaplig artikel som behandlar temat "Online Dating". Eleverna skall läsa en artikel och sedan skriva ett referat med egna kommentarer och åsikter. 

--------------------------------------------
Uppgiften är styrd mot följande delar av kursens centrala innehåll:

Kommunikation

  • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

  • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

Produktion och interaktion

  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
  • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.--------------------------------------------------------------------
GENOMFÖRANDE AV UPPGIFTEN

Eleverna läser och tolkar artikeln enskilt. Eftersom läsförståelsen testas i uppgiften förekommer ingen "samlande" genomgång av artikelns innehåll. Uppgiften testar således också elevens förmåga att nyttja strategier för sin tolkning och förståelse av texten.

En kort genomgång av referatskrivande äger rum. Sedan börjar eleverna att skriva sina referat, alternativt läser artikeln igen (stryker under, plockar ut det viktigaste osv.). Under skrivandet erbjuds individuell skrivhandledning av läraren.
----------------------------------------------------------------------
ERFARENHETER KRING UPPGIFTEN

(+)
Eleverna får öva sin förmåga att läsa och förstå  en artikel av populärvetenskaplig karaktär. 
Vidare får eleven öva sin förmåga att plocka ut essensen ur en text, sammanfatta den, formulera om med egna ord. 

Eleverna får möjlighet att utveckla sina vokabulär. 


(-)

Vissa elever kan ha svårt att med egna ord omformulera innehållet. De elevproducerade texterna är i vissa fall alltför textnära. 
-------------------------------------------------------------------------


KONTAKTUPPGIFTER:ċ
Patrik Nilsson,
17 mars 2014 08:03
Comments