“Är det här verkligen fakta”?

Beprövad erfarenhet

Gemensam plattform och utgångspunkt inom arbets- och ämneslag kring:
  • Gemensam referenshantering
  • Gemensamma tankar vad gäller kritiskt förhållningssätt
  • Gemensamt språk/definition mellan lärare + bibliotekarie i arbetslaget
  • Gemensamt förhållningssätt vad gäller vad eleverna ska ha med sig vid sin examen (kopplat till resp programs examensmål).
Mer handledning genom informationssökningsprocess/bearbetning
Carol Kuhlthaus informationssökningsprocess (ISP) - för att medvetandegöra eleverna om hur processen ser ut och vilka tankar/känslor som följer på processen. 


Goda exempel

I Engelska 7 ( 14 elever) har vi arbetat med akademiskt författande. Eleverna har valt ämne, formulerat frågeställning, sökt material och sedan skrivit en “term paper”.

Vi har arbetat under sju lektionstillfällen och varje lektion har vi samlats kring ett “runt bord” där alla elever i tur och ordning fått redovisa för hur deras arbete fortlöper. Vi har t. ex. lyft frågeställningar eleverna funderat på och alla andra elever har tyckt till med tips och råd. Vi har tittat på ämne och frågeställning ur ett akademiskt perspektiv- är detta ett bra ämne med en fungerande frågeställning? Vi har vänt och vridit. 

Nästa steg har varit material. Utifrån frågeställningarna, vart bör eleverna vända sig för att hitta källor? Vad ska man tänka på? Vilka källor anser vi vara tillförlitliga inom de olika ämnena? Skiljer det sig? Alla elever har tänkt till och vi har fått källkritiska diskussioner med syftet att hjälpa klasskamraten vidare. Under arbetets gång har vi fått finjustera frågeställningar, lägga till/byta ut källor och ta upp andra problem som har lyfts inför kamraterna. Vi har även återvänt till Carole Kulthau’s sökprocessteori för att bota elevernas ångest och för att få förståelse för hur man når djupare kunskap. Var befinner jag mig just nu? Vilken del tar mest tid? Hur ska jag nå vidare?

Extra bra:
Lyft diskussion kring källor, resonemang muntligt i grupp. Lära av varandra. Förståelsen hur man når framåt. De “luras” att vara kritiskt granskande utan att de vet om det. Utvecklar också elevernas tankar och resonemang på ett nyanserat sätt, vilket de sedan har med sig i sitt fortsatta arbete. (kommentar: stämmer överens med forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, där brist på kommunikation/dialog får konsekvenser för elevernas lärande). 
Elevernas medvetenhet om Kuhthaus ISP och var de befinner sig i processen. 

Comments